» آیا در نیمه دوم سال 95 رشد مسکن خواهیم داشت

بهروز ملکی: رشد قیمت مسکن تا یکسال آینده، حول و حوش تورم عمومی خواهد بود.

بازار مسکن از تابستان سال ۹۲ به خوابی عمیق فرورفت.
برآیند نیروهای متنوع درون و برون بخشی موثر بر بازار مسکن، حاکی از رسیدن بازار به ایستگاه پایانی رکود و مشاهده طلیعه رونق در این بازار طی سال ۹۵ است.
به نظر می‌رسد حجم نامتعارف صدور پروانه ساختمانی طی سالهای ۹۰ تا ۹۲ مهمترین عامل تطویل رکود بخش مسکن بوده‌ است. ضمن اینکه افت درآمدهای نفتی، نرخ بالای سود بانکی، و همچنین نرخ پایین رشد اقتصادی در سالهای ۹۲ تا ۹۴ هم مزید بر علت بوده است.
بااین‌حال، بررسی طیف وسیع نیروهای تاثیرگذار بر عرضه و تقاضای بازار مسکن همچون افزایش درآمدهای نفتی و بهبود رشد اقتصادی در سال ۹۵ و خصوصا حجم اندک پروانه‌های ساختمانی سال‌های ۹۳ تا ۹۵ این انتظار را ایجاد می‌کند که به مرور، کفه نیروهای رونق دهنده مسکن سنگین‌تر گردد. هرچند در زورآزمایی عوامل کاهنده و فزاینده قیمت مسکن انتظار نمی‌رود نوسانات قابل توجهی در این بازار مشاهده شود.
در چنین شرایطی شوک بازار مسکن بعید بوده و رشد قیمت مسکن تا یکسال آینده، حول و حوش تورم عمومی خواهد بود.